Đá mài

Công dụng: Mài phẳng, mài sắc, mài bóng kim loại.

Ngoài quy cách trên chúng tôi sẽ sản xuất theo nhu cầu của khách hàng.


Product has added: